Polityka prywatności - obowiązek RODO

Szanowny Kliencie,  

od dnia 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, określane, jako RODO. 

W związku z tym, chcemy poinformować Cię o zasadach przetwarzania przez firmę Tuning Territory Twoich danych osobowych oraz o przysługujących Ci w związku z tym prawach. Jednocześnie zapewniamy, że należycie dbamy o Twoją prywatność i w żaden sposób nie zwiększamy naszych uprawnień. Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne, a zgodę na ich zbieranie i przetwarzanie możesz wycofać w każdej chwili, zgodnie z postanowieniami poniższej ”Informacji o ochronie danych osobowych”.

Informacja o ochronie danych osobowych

Tuning Territory z siedzibą w Łodzi 93-121, przy ul. Częstochowskiej 64/108, jako administrator danych osobowych, gromadzi dane osobowe uzyskane podczas zawierania z Państwem umowy kupna/sprzedaży lub świadczenia usług. Podawanie danych przy zawarciu umowy nie jest wymogiem ustawowym. Jest ono wymagane w celu uproszczenia korzystania z serwisu, mając na względzie wysyłkowy charakter prowadzonej działalności oraz w celu ułatwienia klijentowi dostępu do bierzącej informacji. W celu skorzystania z oferty Tuning Territory niezbędne jest aby podać („ Dane osobowe”), w szczególności: 

 • Imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL, adres do kontaktu, numer telefonu. Bez podania tych danych nie moglibyśmy wykonywać usług objętych umową w tym wysyłki bezpośredniej do klijenta.
 • W przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego,
 • W przypadku przedsiębiorców wnioskujących o udzielenie limitu kredytowego w Tuning Territory przetwarzamy również dane zawarte w  dokumentach finansowych.

Gromadzimy Państwa Dane osobowe w następujących celach:

 • Zawierania i realizacji łączącej nas umowy kupna/sprzedaży oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług,
 • Realizacji obowiązków Tuning Territory przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych  
 • Ochrony praw Tuning Territory zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych,
 • Weryfikacji Państwa wiarygodności płatniczej i zdolności kredytowej przy udzielaniu Państwu limitu kredytowego lub zawierania kontraktów inwestycyjnych.
 • Przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych w przypadku wyrażenia przez Państwa osobnych zgód.

Tuning Territory może przekazywać Dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:  

 1. Podmiotom, z którymi Tuning Territory ma zawartą umowę współpracy (" Przetwarzający dane ") w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków Tuning Territory przewidzianych prawem, ochrony praw Tuning Territory zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu Tuning Territory w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych; w szczególności Tuning Territory może przekazywać Państwa Dane osobowe podmiotom takim jak: banki, firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi księgowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług marketingowych.  Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z Tuning Territory umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez Tuning Territory,
 2. Organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku, gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej  oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.

Tuning Territory zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez Tuning Territory i / lub Przetwarzających dane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i Tuning Territory.

Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony Danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą).

Ponadto, macie Państwo prawo do:

 1. źądania dostępu do Danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Tuning Territory potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. Tuning Territory dostarczy Państwu na żądanie kopię Państwa Danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwrócą się Państwo, Tuning Territory może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych,
 2. sprostowania Danych osobowych; mają Państwo prawo do sprostowania Danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
 3. usunięcia Danych osobowych ("prawo do bycia zapomnianym"); mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa Danych osobowych, a Tuning Territory ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie Dane osobowe,
 4. ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych; w takim przypadku,Tuning Territory wskaże na Państwa żądanie takie Dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów,
 5. przenoszenia Danych osobowych; pod pewnymi warunkami macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego Dane osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przez Tuning Territory oraz macie Państwo prawo przesłać te Dane osobowe innemu podmiotowi,
 6. sprzeciwu; w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących Państwa Danych osobowych, a na Tuniung Territory może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich Danych osobowych.

W przypadku dotyczących Danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt z Tuning Territory, pod adresem: Łódź 93-121, ul. Częstochowska 64/108, tel. + 48 791 568 070 lub pod adresem e-mail: rodo@tuningterritory.pl

Informujemy o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej Informacji zgodnie z obowiązującym prawem (np., jeśli wdrażamy nowe systemy lub procesy, które wiążą się z wykorzystaniem danych osobowych) i w takim przypadku będziemy odpowiednio informować Państwa o wprowadzanych zmianach.